Štatút

Článok 1

Všeobecné informácie

 

Súťaž hraných filmov, Súťaž dokumentárnych filmov a Súťaž krátkych filmov (ďalej len „súťaže“ ) predstavujú súťažný program Medzinárodného filmového festivalu Bratislava (ďalej len „festival“).

 

Do súťaží sa prijímajú iba filmy, ktoré spĺňajú nasledujúce podmienky:

 

1) sú dlhometrážnym debutom alebo v poradí druhým dlhometrážnym filmom režiséra s celkovou dĺžkou nad 60 minút (v prípade Súťaže hraných filmov a Súťaže dokumentárnych filmov) alebo krátkym filmom do 30 minút (v prípade Súťaže krátkych fimov)

2) sú dostupné na DCP, 35mm alebo Blu-Ray s anglickými titulkami

3) boli nakrútené v podmienkach profesionálnej alebo nezávislej produkcie

4) boli vyrobené po 1.1.2016

5) festival uprednostňuje filmy, ktoré na Slovensku neboli komerčne uvedené

6) prihlasované filmu môžu byť pred uvedením na festivale prezentované aj na iných medzinárodných podujatiach

 

Súťažné filmy posudzujú Porota Súťaže hraných filmov, Porota Súťaže dokumentárnych filmov a Porota Súťaže krátkych filmov, ktoré majú právo udeliť tieto ceny:

 

Cena za najlepší hraný film

Cena pre najlepšieho režiséra

Cena za najlepší ženský herecký výkon

Cena za najlepší mužský herecký výkon

Cena za najlepší dokumentárny film

Cena za najlepší krátky film

 

Medzinárodná porota oznámi výsledky súťaže na záverečnom slávnostnom ceremoniáli, ktorý sa uskutoční 14. novembra 2017.

Ďalšími programovými sekciami festivalu sú tematické sekcie a retrospektívy. O ich zameraní, rozsahu a výbere filmov rozhoduje programový riaditeľ festivalu na základe odporúčaní zostavovateľov a odborných garantov jednotlivých sekcií. Na výber filmov mimo súťaž sa nevzťahujú žiadne obmedzenia, zostavovatelia môžu do sekcie zaradiť filmy akejkoľvek metráže, žánru a premietacieho formátu, v súlade so zameraním jednotlivých sekcií.

 

Filmy prihlásené na festival sú zvažované rovnako pre uvedenie mimo súťaže, o ich konečnom zaradení rozhoduje programový riaditeľ festivalu.

 

Filmy sa premietajú v pôvodnom znení so slovenskými titulkami. Festival požaduje, aby premietacie nosiče mali anglické titulky.

 

Článok 2

Prihlasovanie filmov

 

Filmy na festival prihlasujú tvorcovia, výrobcovia, producenti, distribútori, vykonávatelia práv na ich šírenie na území Slovenskej republiky (ďalej len prihlasovatelia), a to najneskôr do 15. augusta 20175. Do tohto termínu je potrebné vyplniť online formulár a dodať screener. V prípade zvolenia DVD ako preferovaného formátu je potrebné zaslať nosič na adresu:

 

Medzinárodný filmový festival Bratislava

Lovinského 18

81104 Bratislava

Slovenská republika

 

Festival môže do súťaže prizvať film aj na základe vlastného výberu.

 

Organizátori festivalu musia byť upovedomení o všetkých požiadavkách a podmienkach prezentácie filmu na festivale v predstihu, dodatočné požiadavky a podmienky festival neakceptuje.

 

Festival oznámi rozhodnutie o výbere filmu do súťaže a nesúťažných častí programu najneskôr do 25. októbra 2017. Oznámenie o nevybratí filmu na festival bude zasielané prihlasovateľom len emailom.

 

Článok 3

Akceptované filmy

 

Prihlasovatelia filmov, ktoré boli vybrané na festival, sú povinní do 21. októbra 2017 zaslať organizátorom nasledujúce materiály v elektronickej forme:

 

1) základné informácie o filme v anglickom jazyku (zoznam tvorcov, synopsa)

2) stručná biografia a filmografiu režiséra v anglickom jazyku

3) fotografie z filmu a fotografia režiséra (v minimálnom rozlíšení 300dpi)

4) dialógová listina v anglickom a originálnom jazyku filmu

5) plagáty

6) Bluray alebo HD video súbor s ukážkami z filmu, prípadne s trailerom v celkovej dĺžke najviac 3min.

 

Tieto materiály budú vrátené prihlasovateľom len v tom prípade, ak sa festival a prihlasovateľ na ich vrátení vopred dohodnú.

 

Článok 4

Doručenie premietacích formátov

 

Prihlasovateľ je povinný na adresu festivalu doručiť premietací formát filmu vybraného na festival najneskôr do 1. novembra 2017.

 

Pokiaľ nie sú s prihlasovateľom filmu vopred dohodnuté iné podmienky, festival hradí  náklady spojené s prepravou filmovej kópie buď na festival alebo z festivalu, export alebo import. Festival nezodpovedá za colné poplatky spojené s importom a exportom filmovej kópie v inej krajine ako v Slovenskej republike. Festival garantuje poistenie premietacích nosičov počas konania festivalu vo výške, ktorú prihlasovateľ vopred špecifikuje, a ich odoslanie adresátovi najneskôr do 31. decembra 2017. Pokiaľ festival do 10. decembra 2017 neobdrží informáciu o ďalšej destinácii filmovej kópie, bude odoslaná na adresu prihlasovateľa filmu.

 

V prípade nedodržania povinností prihlasovateľa filmu voči festivalu má festival právo vyradiť film zo súťaže a z programového výberu.

 

Článok 5

Propagácia festivalových filmov

 

Festival si vyhradzuje právo použiť z každého festivalového filmu fotografie a najviac trojminútové ukážky, ktoré použije v médiách a festivalových priestoroch na propagáciu festivalu ako i samotného filmového titulu. Festival si vyhradzuje právo použiť filmové fotografie na svojich propagačných materiáloch, a to vo festivalovom katalógu, propagačných letákoch, plagátoch, billboardoch, webovej stránke a multimediálnych prezentáciách.

 

Článok 6

Prihlásenie filmu alebo potvrdenie jeho účasti na festivale je považované za súhlas prihlasovateľa s podmienkami uvedenými v tomto štatúte. V prípade, že sa prihlasovateľ a festival dohodli na uvedení filmu na festivale do 21. októbra 2017, nie je možné, aby ho prihlasovateľ na festival neposkytol.

 

Prihlásením filmu na festival, akceptovaním požiadavky festivalu uviesť film v rámci festivalového programu, prihlasovateľ udeľuje súhlas na:

 

1) verejné uvedenie filmu v rámci festivalu

2) verejné uvedenie maximálne 3. min. ukážok z filmu v médiách, na webovej stránke festivalu, v priestoroch konania festivalu, v multimediálnych prezentáciách a pod.

3) použitie fotografií z filmu v propagačných materiáloch festivalu (katalóg, propagačné letáky, webová stránka, multimediálne prezentácie)